Obchodní podmínky

1) DODAVATEL

Dekorace-svatby.cz Blažková Helena Zámecká 87, Kolín 1 28000 IČ: 76178161. Nejsem plátce DPH. ŽL vydaný v Kolíně dne 10.3.2008.Č.J.19348/08/OŽÚ/J. Ev.č.:320401-126753.(dále jen "dodavatel").

Kontaktní údaje: Tel.: 721 649 073              Email: Dekorace-svatby@centrum.cz.                      Provozní doba : 9.30-17.00 Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů. 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 0436740309/0800 vedený u ČS

2) KUPUJÍCÍ

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu Dekorace-svatby.cz/podzamkem.cz (dále jen kupující)

3) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.dekorace-svatby.cz/podzamkem.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží si vždy můžete ověřit telefonicky nebo e-mailem. Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny jsou konečné. K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. U zboží, které má být kupujícímu zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícího, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Ke každé zásilce je přiložen daňový doklad, který současně plní funkci dodacího a záručního listu. Ceny za dopravu a další poplatky může kupující ověřit na stránce doprava.

4) ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Místem dodání je adresa uvedená kupujícím. Zásilky jsou odesílané prostřednictvím České pošty, PPL či Zásilkovnou. Samozřejmě je možno si je osobně vyzvednout na adrese Svatební atelier Pod Zámkem, Zámecká 87, Kolín 1 - kupující obdrží email zprávu až bude objednávka připravena k odběru. Pozor - Pokud kupující udá doručovací adresu na jiné jméno a adresu musí být platba uhrazena předem na účet prodávajícího.
Obchodní psaní : Délka nesmí přesahovat 50 cm a šířka 35 cm, přičemž tloušťka nesmí být větší než 5 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm. Doporučený balík, balík do ruky : Největší rozměr zásilky nesmí přesáhnout 60 cm a součet všech jejích tří rozměrů 90 cm. Minimální rozměry zásilky jsou 14 x 9 cm.
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. V případě, že potřebujete zboží odeslat dříve, kontaktujte nás telefonicky. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Doručování zboží na dobírku Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k opětovnému vyzvednutí zásilky a jejímu zaslání, v případě, že došlo k jejímu prvnímu nevyzvednutí kupujícím u držitele poštovní licence. V případě, že kupující nevyzvedne zásilku po první její expedici prodávajícím a odmítne druhé zaslání zásilky navýšené o poštovní náklady první marné expedice, vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu veškeré poštovní a další náklady vzniknuvší mu v souvislosti s marným pokusem o expedici zboží kupujícímu. V případě, že kupující nevyzvedne zásilku ani po druhé její expedici prodávajícím navýšenou o poštovní náklady první marné expedice, vzniká kupujícímu povinnost uhradit prodávajícímu veškeré poštovní a další náklady vzniknuvší mu v souvislosti s oběma marnými pokusy o expedici zboží kupujícímu. Zásilka je kupujícímu doručena následující den od odeslání. V případě nezastižení adresáta je zásilka uložena po dobu 7 dnů na pobočce České pošty. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

5) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

a) Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno buď na adresu provozovny prodávajícího či na emailovou adresu prodávajícího a to ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje (avšak uvedení důvodu by bylo přínosem). V odstoupení kupující uvede datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Náklady spojené s dopravou se nevrací. V případě, že se kupující rozhodne výkon kupního práva nerealizovat, je povinen je vrátit prodávajícímu zpět v originálním nepoškozeném balení s neporušenou přelepkou s obchodním logem prodávajícího. Jen takto vznikne kupujícímu nárok na vrácení ceny zboží. Náklady vrácení zboží nese kupující. Tzn. zboží nám zaslané na dobírku nepřijímáme. Kupující je povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží ve lhůtě do 14 dní od převzetí zboží.
b) OBUV : Proklamace prodávajícího, že se zabývá výhradně prodejem bot společenských. Prodávající se zavazuje provést jejich výměnu z důvodu špatně odhadnuté velikosti kupujícím ve lhůtě 15-20 pracovních dnů, od doby, kdy byl kupujícím prokazatelně informován o této skutečnosti. Kupující může zrušit smlouvu bez udání důvodu, v tom případě se zavazuje zaplatit prodávajícímu manipulační částku ve výši 500,- , a zároveň se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1/3 této manipulační částky do 10 pracovních dnů, kdy byl prokazatelně doručen zrušující úkon kupujícího prodávajícímu. Dodací doba svatební obuvi: pokud je skladem je 7 pracovních dnů, pokud skladem není je 2-6 týdnů. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na :
1) vady vzniklé běžným používáním
2) nesprávným použitím výrobku
3) nesprávným skladováním
Právo prodávajícího na odstoupení :Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

6) ZPŮSOB PLATBY

a) Dobírkou - v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby
b) Bankovní převod - poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Po odeslání objednávky získáte informace potřebné pro provedení převodu peněz, jako jsou - částka, číslo účtu, variabilní symbol a ostatní. Po připsání peněz na náš účet je zboží odesláno. Při převzetí zásilky kupující již nic neplatí. Platby posílejte na účet 0436740309/0800

c) Hotově - v kamenné prodejně Svatebního atelieru Pod Zámkem v Zámecké ul. č.87, Kolín 1

7) REKLAMACE

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku a v souladu s platným právním řádem. Lhůta se počítá ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě písemně nebo elektronicky a měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. V případě, že je nutné poslat zboží zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží řádně zabalit. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána. Zboží by mělo být čisté a kompletní. Po podání balíku pečlivě uschovejte podací lístek. Zásilky odeslané na dobírku nebudou akceptovány. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Změna volby vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Postup při reklamaci :
1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku emailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

8) KOMUNIKACE MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s platnou právní úpravou na ochranu osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží a portálu Heureka.cz Ověřeno zákazníky. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat."

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím.